preloader

Badania i Rozwój - szczegółowe informacje

AdobeStock_620089764 (1)

Znaczenie B+R dla Innowacji i Rozwoju Gospodarczego

Badania i Rozwój (B+R) stanowią fundament współczesnej gospodarki innowacyjnej. W dobie globalnej konkurencji, działalność B+R jest kluczowa dla zwiększenia produktywności, rozwoju nowych produktów, usług oraz technologii, co przekłada się na wzrost gospodarczy, konkurencyjność rynkową i jakość życia społeczeństw. Z tego względu wsparcie realizacji projektów B+R jest jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej.

Czym więc są Badania i Rozwój?

Jak podaje podręcznik Frascati¹ : “Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy – w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kulturze i społeczeństwie – oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy”.

Badania i Rozwój to działalność twórcza, mająca na celu rozszerzenie zasobów wiedzy i wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia innowacji. Wymaga ona interdyscyplinarnego podejścia, łącząc wiedzę z różnych dziedzin nauki i technologii. Różnorodność projektów B+R jest ogromna – od badań podstawowych, przez eksperymentalne prototypowanie, po rozwój zaawansowanych technologii i rozwiązań aplikacyjnych.

Definicja i zakres działalności w obszarze Badań i Rozwoju (B+R) obejmuje szerokie spektrum działań, które mają wspólny cel: rozszerzenie granic wiedzy i wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Aby dana działalność mogła zostać uznana za działalność B+R, musi ona spełniać pięć podstawowych kryteriów, musi ona być:

 • nowatorska,
 • twórcza, 
 • nieprzewidywalna, 
 • metodyczna,
 • możliwa do przeniesienia lub odtworzenia.

 

W ramach dofinansowanych przez Unię Europejską  projektów B+R możemy wyróżnić dwa główne kategorie działań:

Badania przemysłowe: oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Eksperymentalne prace rozwojowe: oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. 
Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. 

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wpływ na różne sektory gospodarki

Projekty B+R mają fundamentalne znaczenie dla wielu sektorów gospodarki, takich jak:

 • Energetyka
 • Ochrony środowiska
 • Technologia komputerowa
 • Automatyka i robotyka
 • Medycyna
 • Rolnictwo i leśnictwo
 • Transport
 • Budownictwo

Kto może pozyskać fundusze?

Jednym z głównych celów finansowania unijnego dla B+R jest wspieranie przedsiębiorstw w ich działaniach innowacyjnych. Często napotykają one na bariery w dostępie do finansowania, a programy unijne oferują różne formy wsparcia finansowego, które mogą pomóc przezwyciężyć te przeszkody.

Poza Przedsiębiorstwami, UE oferuje także programy dedykowane konsorcjom, instytutom badawczym, a także różne rodzaju partnerstwom naukowo-przemysłowym.

Szczególne wsparcie kierowane jest dla startupów i przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają innowacyjną działalność.

Kluczowe aspekty finansowanie B+R przez Unię Europejską

Kluczowe aspekty finansowania działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przez Unię Europejską obejmują szereg programów i inicjatyw mających na celu stymulowanie innowacji oraz wzmacnianie konkurencyjności europejskiej gospodarki. Programy te są skonstruowane w taki sposób, aby nie tylko zapewniać niezbędne środki na realizację projektów, ale także promować współpracę międzynarodową, co jest kluczowe dla rozwoju i transferu wiedzy oraz technologii na szerszą skalę.

Proces aplikacyjny o fundusze na B+R jest złożony i wymaga starannej analizy. Projekt musi być nie tylko innowacyjny i technicznie wykonalny, ale także musi wykazywać potencjał komercyjny i społeczny. Ważne jest, aby projekt był zgodny z priorytetami politycznymi Unii Europejskiej, takimi jak zrównoważony rozwój, cyfryzacja czy walka ze zmianami klimatycznymi.

Jak uzyskać dotację unijną na projekt B+R?

Uzyskanie dotacji unijnej jest jednak skomplikowanym procesem. W tym celu konieczne jest zapoznanie się z dostępnymi programami finansowymi oraz śledzenie konkursów na dofinansowanie regularnie ogłaszanych na stronach instytucji europejskich.

Ponadto, niezbędne jest złożenie kompleksowego wniosku. Ten zostaje poddany dogłębnej ocenie pod wieloma względami. Sprawdzane są m.in. potencjał rynkowy projektu, jego merytoryka oraz zgodność z założeniami wybranego programu finansowego. Ponadto projekty B+R często realizowane są w określonej strukturze, przyjętej w środowiskach naukowo-przemysłowych pod nazwą Poziomów Gotowości Technologicznej (z ang. TRL - technology readiness level). Wykorzystywanie ich przy organizowaniu projektu bardzo ułatwia usystematyzowanie i rozplanowanie prac.

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, projekt musi spełniać wiele wymagań dotyczących m.in.:

 • kompetencji oraz doświadczenia zaangażowanego zespołu osób,
 • zasobów technicznych wnioskodawcy,
 • uwzględnienia prac rozwojowych związanych z projektem,

Jedynie projekty, które otrzymają pozytywną ocenę, mogą liczyć na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

Sprawdź przykładowe projekty badawczo-rozwojowe

 

Jak w skrócie wygląda proces uzyskania dofinansowania i realizacji projektów unijnych?

1

Wybór odpowiednich programów do projektów

Weryfikacja jakie programy funduszy europejskich będą najlepsze dla uzyskania dofinansowania

2

Przygotowanie i złożenie wniosku unijnego

Przygotowanie wszystkich dokumentów we wniosku oraz stały kontakt z instytucjami zarządzającymi funduszami UE

3

Podpisanie umowy o dotację unijną

Ewaluacja umowy, oraz rozpoczęcie wypłacania środków.

4

Rozliczanie i zarządzanie projektem

Rozliczanie pozyskanych środków funduszy europejskich

 

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji oraz aktualny harmonogram projektów dostępnych dla Twojej firmy/organizacji.

 

¹Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris.