preloader

Fundusze Unijne dla start-upów

Jeśli poszukujesz kapitału dla rozwijającej się innowacyjnej firmy, nowo powstałego start-upu lub zamierzasz dopiero stworzyć przedsiębiorstwo, Unia Europejska oferuje szeroki zakres wsparcia finansowego.

W programowaniu unijnym na lata 2021-2027 znajduje się wiele instrumentów finansowania unijnego, które umożliwiają rozwój nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstw, takich jak:

  • bezzwrotne dotacje unijne
  • wkłady kapitałowe i kredyty
  • gwarancje kredytowe i kapitał wysokiego ryzyka
  • pożyczki

 

Wybrane dofinansowania unijne:

 

1. Ścieżka SMART

Ścieżka SMART to konkurs, który jest częścią programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ścieżka ta promuje między innymi przedsięwzięcia o charakterze badawczo-rozwojowym (więcej o B+R w artykule), co najczęściej wiąże się z rozwojem najnowocześniejszych technologii.

Wartość dofinansowania: od 45% do 80% kwalifikowalnych wydatków

Pula dofinansowania: ok. 5,6 mld PLN

Kto może skorzystać z dofinansowania? 

- mikro (w tym nowo powstałe), małe i średnie przedsiębiorstwa 
- duże przesiębiorstwa 
- konsorcja przedsiębiorstw
- pojedyncze przedsiębiorstwa inne niż MŚP
- konsorcja z NGO i organizacjiami

Terminy naborów:

- 04.2024 - 05.2024 (konsorcja MŚP)
- 06.2024 - 10.2024 (pojedyncze MŚP)
- 06.2024 - 10.2024 (pojedyncze MŚP nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

 

2. Platformy startowe dla nowych pomysłów:

Program ten działa na terenie Polski Wschodniej, czyli dla nowych start-upów z siedzibą w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim bez Warszawy i otaczających ją powiatów.

Wartość dofinansowania i opis najnowszego projektu:

Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego 

Start-up musi zgłosić się do jednego z ośrodków inkubacji, który przeprowadza program inkubacji akredytowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. W listopadzie 2023 roku zostały wybrane akredytowane ośrodki inkubacji i w styczniu-marcu 2024 roku każdy z nich powinien ogłosić swój program inkubacji.

Na ten moment został ogłoszony jeden program inkubacji: Platforma Startowa Unicorn Hub, który planuje rozpoczęcie naboru pomysłów w styczniu 2024 roku.

Komponent II Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu 

Komponent II a 

Po zakończeniu inkubacji w Platformie startowej (komponent I) najbardziej innowacyjne i najlepiej rokujące biznesowo startupy dysponujące MVP oraz zweryfikowanym modelem biznesowym mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem/usługą na rynek i pierwszą sprzedaż. 

Kwalifikowalność:

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności: 
- wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem; 
- zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego; 
- koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how);
- koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach). 

Maksymalna intensywność wsparcia w komponencie II a: 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w komponencie II a: 600 000 PLN.

Beneficjenci:

- Startupy (spółki kapitałowe), które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej.
- Dotyczy również startupów, które ukończyły inkubację w POPW 2014-2020 (wcześniejszy program) i posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem wyboru projektów w ramach danego naboru.

Komponent II b 

Po zakończeniu komponentu II a przedsięwzięcia o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi certyfikacyjne, rejestracyjne/akredytacyjne, skalę inwestycji etc.) będą mogły pozyskać dodatkowe wsparcie na rozwój swojego biznesu założonego w ramach programu Platform startowych. 

Kwalifikowalność: 

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności: 
- wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, 
- zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych),
- koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how), 
- koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach)

Maksymalna intensywność wsparcia w komponencie II b: 85% kosztów kwalifikowanych. 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w komponencie II b: 3 000 000 PLN. 

Beneficjenci: Startupy, które ukończyły komponent II a.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie: 85%

Kto może skorzystać z dofinansowania?: Start-upy w Polsce wschodniej (warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie, Region NUTS2: mazowiecki regionalny)

Terminy: IIa 06.2024-08.2024, IIa IV kw. 2024

Przykładowe projekty które uzyskały dofinansowanie w zbliżonym konkursie w dotacjach unijnych na lata 2014-2020:

3. Program Akces NCBR

Jest to nowy program mający na celu wsparcie nowych podmiotów, wyłonionych z sektora innowacji i B+R (badań i rozwoju), wnoszących na rynek innowacyjne projekty technologiczne i oferujące nowe bądź ulepszone rozwiązania techniczne, organizacyjne, biznesowe, operacyjne oraz ułatwienie projektom z sektora innowacji i B+R planującym komercjalizację wyników swoich badań, uzyskania wsparcia w zakresie pozyskania dostępu do know-how oraz kapitału inwestycyjnego.

Etapy akceleracji i maksymalna kwota wsparcia, jakie można uzyskać:

Mentoring: Wyspecjalizowane usługi doradcze o wartości do 100 tys. zł, których celem jest komercyjny rozwój produktu/usługi, przygotowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju i przygotowanie spółki do pozyskania kapitału na dalszy rozwój projektu.

Grant Finansowy: Bezzwrotne dofinansowanie spółki, której projekt został zakwalifikowany do akceleracji w wysokości do 300 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, adekwatnie do ustalonych podczas mentoringu potrzeb projektu.

Inwestycje Kapitałowe: Bezpośrednia inwestycja Akces o wartości do 600 tys. zł w spółkę realizującą projekt. Akces zastrzega sobie prawo do inwestycji tylko w wybrane spółki z programu akceleracyjnego.

Kto może skorzystać z dofinansowania?:

Innowacyjne startupy ze wszystkich branż, nie starsze niż 5 lat od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz osoby fizyczne gotowe do założenia spółki kapitałowej na bazie rozwijanego projektu, a także uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, konsorcja jednostek naukowych i inne podmioty.

Wartość dofinansowania: Łączna kwota wsparcia dla pojedynczego podmiotu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Terminy: Spodziewamy się kolejnych edycji w 2024 roku

 

4. Wsparcie w starcie (dwa typy pożyczek)

4.1. Pożyczka do ok. 150 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej

Kto może skorzystać z dofinansowania?:

- studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, 
- absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, 
- bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, 
- opiekunowie osób niepełnosprawnych,
- członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.
                                                                                                                                          
Oprocentowanie pożyczki na zdjęcie działalności gospodarczej:

- aktualne oprocentowanie to 1,70 proc. lub 0,68 proc. w skali roku,
- brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
- okres spłaty pożyczki do 7 lat,
- karencja w spłacie do 1 roku.


4.2. Pożyczka do ok. 45 tys. zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia) na utworzenie miejsca pracy 

Kto może skorzystać z dofinansowania?:

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
- niepubliczne przedszkola i szkoły,
- żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.

Oprocentowania pożyczki na utworzenie miejsca pracy:

- aktualne oprocentowanie to 1,70 proc. lub 0,68 proc. w skali roku,
- brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
- okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat

 

5. Promocja marki innowacyjnych MŚP 

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii. 

Kwota dofinansowania: 100 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 50%

Kto może skorzystać z dofinansowania?: MŚP

Terminy: 16.04.2024 – 21.05.2024

 

6. Polskie Mosty Technologiczne

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, posiadających innowacyjny produkt, usługę bądź technologię na wybranych rynkach zagranicznych, z wykorzystaniem różnych modeli e-commerce. Wsparciem objęte będą MŚP, które posiadają potencjał do internacjonalizacji działalności, do rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii, są zainteresowani pozyskiwaniem nowych możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.

Wsparcie obejmuje:

- 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),
- 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,
- strategia ekspansji produktu/usługi/technologii na wybrany rynek,
- 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym,
- na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju,
- wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników PAIH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.

Kto może skorzystać z dofinansowania?: Innowacyjne przedsiębiorstwa

Wartość dofinansowania: 200 000 zł (de minimis)

Terminy: Obecny nabór został zakończony, jednak niedługo zostanie ogłoszona kolejna edycja.

 

7. Wsparcie dla VC

PFR Starter jako jeden z 7 programów działających w formule fund-of-funds w ramach PFR Ventures skierowany jest do funduszy inwestujących przede wszystkim w spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju (przed pierwszą komercyjną sprzedażą). Program zakłada inwestycje w fundusze venture capital, których ticket inwestycyjny wynosi do 4 mln PLN, przy maksymalnej wysokości inwestycji początkowej równej 2 mln zł. 

Wartość dofinansowania: 512,5 mln EUR

 

8. Konkursy w 16 regionalnych programach unijnych

Istnieje również 16 regionalnych programów unijnych dla każdego województwa (o łącznej wartości dotacji około 155 mld PLN), w których rozpisywane są konkursy dla m.in. nowo powstałych start-upów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W celu znalezienia najlepszego programu dla Twojej firmy skontaktuj się z ekspertami Focus Consulting.

 

Dofinansowania z polskiego budżetu

Poza funduszami europejskimi są istnieją również regionalne dofinansowania z narodowego budżetu, które promują przedsiębiorczość. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularny:


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (Powiatowy Urząd Pracy)

Wkład własny: Brak wkładu własnego.

Wartość dofinansowania: Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. 

Kto może skorzystać z dofinansowania?: Zależy od powiatu, ale najczęściej osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absolwent Klubu Integracji Społecznej. Nie wyższej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym powiecie.

Terminy: Zależy od powiatu.