preloader

Krajowy Plan Odbudowy

construction-worker-truss-installation

Czym jest krajowy plan odbudowy (KPO)?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to plan rozwojowy dla Polski opracowany w celu stymulowania i rozwoju gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Jego funkcją jest zwiększenie odporności społeczno-gospodarczej kraju, poprzez tworzenie miejsc pracy, wprowadzanie innowacji, modernizację infrastruktury, cyfryzację, promowanie zrównoważonego rozwoju, zdrowie, edukację oraz wspierania zielonej energii.

KPO wpisuje się w zalecenia Rady UE dla Polski (CSR) oraz Krajowy Program Reform, składa się z 55 inwestycji i 55 reform.

Czy Polsce wypłacono pieniądze z KPO?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) był przedmiotem dyskusji i negocjacji na różnych szczeblach zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, a jego proces zatwierdzania napotkał na kilka przeszkód.

Jednym z głównych powodów blokady KPO były zastrzeżenia Komisji Europejskiej dotyczące praworządności w Polsce. Komisja wyrażała obawy związane z reformami sądownictwa i niezależnością sądów, które rozpoczęły się w 2017 roku. Były one postrzegane jako potencjalne naruszenie zasad praworządności, które są fundamentalne dla Unii Europejskiej.

W Polsce również toczyła się debata na temat KPO. Różnice zdań między drugim rządem Mateusza Morawieckiego (lat 2019-2023) a opozycją, a także wewnątrz większości parlamentarnej - Zjednoczonej Prawicy, wpływały na kształtowanie finalnej wersji planu. Dyskusje dotyczyły zarówno kierunków wydatkowania środków, jak i kwestii związanych z praworządnością. Spowodowało to, blokadę środków, które miały zostać wykorzystywane już w 2021 roku.

Po wyborach 15 października, kiedy to większośc zdobyła dotychczasowa opozycja, proces odblokowania KPO przyśpieszył. Wymagał on jednak negocjacji i osiągnięcia kompromisu pomiędzy polskim rządem a instytucjami UE. Polska musiała wykazać gotowość do wprowadzenia zmian i reform, które byłyby akceptowalne dla Komisji Europejskiej, zwłaszcza w kontekście praworządności.

Doprowadziło to do “odblokowania” KPO 8 grudnia 2023 roku. Polska do końca roku w ramach zaliczki może wykorzystać pierwsze 5 mld euro. Przewiduje się, że proces uzyskania pozostałych środków będzie jedynie kwestią czasu i wprowadzenia odpowiednich reform związanych z realizacją tzw. “kamieni milowych”.

Aby sprostać wymaganiom UE, polski rząd, na którego czele stanął Donald Tusk zgodził się na wprowadzenie odpowiednich zmian w krajowym prawodawstwie, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania sądownictwa i niezależności sędziów.

 

Jaka jest wartość KPO i na co będą przeznaczane środki?

Polska otrzyma 268 mld PLN, w tym 113,28 mld PLN w postaci dotacji i 154,81 mld PLN w formie preferencyjnych pożyczek, które muszą zostać spłacone do 2058 r. 

 

Na jaki okres są przyznawane fundusze KPO?

KPO obejmuje reformy i inwestycje gospodarcze począwszy od 1 lutego 2020 r., kończąc na 31 sierpnia 2026 r.

 

Jakie są główne wspierane obszary KPO?

 • Planowanie przestrzenne i rozwój 
 • Przyspieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji
 • Tworzenie warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • Wzmocnienie współpracy między nauką a przemysłem
 • Zasoby ludzkie dla nowoczesnej gospodarki - poprawa dopasowania i adaptacji zasobów ludzkich do zmieniającego się rynku pracy
 • Poprawa sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3
 • Uelastycznienie form zatrudnienia, wprowadzenie pracy zdalnej

 • Czyste powietrze i efektywność energetyczna
 • Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii
 • Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych
 • Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich
 • Ułatwienie realizacji obowiązku oszczędzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne
 • Wsparcie inwestycji morskich farm wiatrowych
 • Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich
 • Kompleksowa zielona transformacja miast
 • Budowa mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach z uwzględnieniem efektywności energetycznej 

 • Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam
 • Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych i dostarczania usług cyfrowych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji 
 • E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie
 • Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne

 • Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych
 • Stworzenie odpowiednich warunków dla zwiększenia liczebności kadry medycznej
 • Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych

 • Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska
 • Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego
 • Zwiększenie bezpieczeństwa transportu

 • Działania na rzecz poprawy jakości instytucji i warunków wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Jak w skrócie wygląda proces uzyskania dofinansowania i realizacji projektów unijnych?

1

Wybór odpowiednich konkursów unijnych

Weryfikacja jakie programy funduszy europejskich będą najlepsze dla uzyskania dofinansowania

2

Przygotowanie i złożenie wniosku unijnego

Przygotowanie wszystkich dokumentów we wniosku oraz stały kontakt z instytucjami zarządzającymi funduszami UE

3

Podpisanie umowy o dotację unijną

Ewaluacja umowy, oraz rozpoczęcie wypłacania środków.

4

Rozliczanie i zarządzanie projektem

Rozliczanie pozyskanych środków funduszy europejskich

 

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji oraz aktualny harmonogram projektów dostępnych dla Twojej firmy/organizacji.