preloader

Polityka prywatności

Administrator danych i podmiot przetwarzający

§ 1. Zawartość niniejszego dokumentu

 1. Niniejszy dokument stanowi zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji związanych z korzystaniem przez użytkowników z serwisu internetowego Focus Consulting sp. z o.o. dostępnego pod adresem: https://www.focusconsulting.pl/.
 2. Niniejszy dokument obejmuje w szczególności informacje jakie Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany udostępnić osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i innych informacji.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce cookies dostępnej w Serwisie.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Administratora Danych Osobowych;
 2. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy Focus Consulting sp. z o.o. dostępny pod adresem: https://www.focusconsulting.pl/.
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu;
 4. Focus Consulting - należy przez to rozumieć Focus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469123, posiadającą NIP: 8522603664, kapitał zakładowy: 30.000,00 zł.

§ 3. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu, jest Focus Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469123, posiadającą NIP: 8522603664, kapitał zakładowy: 30.000,00 zł.
 2. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się:

§ 4. Rodzaj, cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników obejmujące:
  • informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji;
  • logi systemowe, które zawierają dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, uczestnika  (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, informacje o adresie IP, informacje o urządzeniu końcowym.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 lit. b) nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Niezbędne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, czyli zapewnienia takich funkcji jak nawigacja w Serwisie i dostęp do jego zabezpieczonych obszarów. Bez tych plików cookie Serwis nie może funkcjonować prawidłowo.
 4. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Funkcjonalne, Analityczne, Reklamowe oraz bez przypisanej kategorii przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody.
 5. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Funkcjonalne oraz Wydajnościowe przetwarzane są w celu zapisania informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu.
 6. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Analityczne przetwarzane są w celu określenia sposobów zachowania osób odwiedzających Serwis, Użytkowników.
 7. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Reklamowe przetwarzane są w celu wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników, w szczególności odpowiadają ich preferencjom.
 8. W celu prawidłowego świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności korzystania z formularza kontaktowego i formularza “Znajdź dotację” przetwarzane są dane osobowe Użytkowników obejmujące:
  • Imię;
  • Nazwisko;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Nazwa firmy, w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;
  • Numer NIP, w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą;
  • Adres prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
 9. Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 10. Podczas wypełnienia „Formularza kontaktowego” zbierane są informacje konieczne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast musi umożliwić nam kontakt z Użytkownikiem.
 11. Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Użytkownika adres e-mail. W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z otrzymywania newslettera.
 12. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Użytkowników, a także obrony przed roszczeniami tych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników, w szczególności określone w ust. 1, 8, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 13. W przypadku konieczności podjęcia komunikacji z Użytkownikami, Administrator może przetwarzać dane osobowe obejmujące adres email, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu komunikacji w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 14. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administrator może przetwarzać dane osobowe obejmujące:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • adres email.
 15. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie możliwe jest jej wycofanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. Zmiana zgód związanych z plikami cookies możliwa jest w każdym momencie przy wykorzystaniu przycisku “Polityka cookies”. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 17. W pozostałych przypadkach wycofanie zgody możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem w sposób określony w § 3 ust. 2.

§ 5. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) są przetwarzane do czasu jej odwołania.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane do czasu zrealizowania tego interesu, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 5. W każdym przypadku okres przetwarzania danych osobowych może być przedłożony do czasu przedawnienia roszczeń.

§ 6. Odbiorcy Danych

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników, odbiorcom działającym poza strukturą Administratora dla realizacji celów wymienionych w § 4 w zakresie niezbędnym do ich realizacji. Odbiorcami danych są:
 2. podmioty, którym dane osobowe muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności są to organy administracji publicznej takie jak organy administracji skarbowej. Dane mogą być również udostępniane organom innych państw członkowski UE oraz sądom w zakresie wynikającym z prawa wspólnotowego lub krajowego;
 3. podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu wykonania swoich zadań, zrealizowania praw lub wykonania zobowiązań, w szczególności świadczącym usługi informatyczne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, marketingowe, archiwizacji lub niszczenia dokumentów;
 4. podmioty będące samodzielnymi administratorami danych, w szczególności takie jak:
  • podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie, doradztwa podatkowego;
  • podmioty certyfikujące, tj. nadające i weryfikujące posiadane uprawnienia;
  • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  • podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe;
  • podmioty świadczące usługi szkoleniowe.
 5. Współpracując podmiotami, o których mowa w ust. 1 lit. b Administrator powierza im dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania zadań i obowiązków. Dzięki zawieraniu odpowiednich zapisów umownych oraz stosowaniu innych środków takich jak kontrole powierzane dane osobowe przetwarzane są w sposób chroniący prywatność.
 6. Administrator nie ma wpływu na sposób oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 lit. c.

§ 7. Transfer danych do państw trzecich

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w kraju znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej EOG.

Jeśli miałoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

§ 9. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
  3. sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  4. usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
  5. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  7. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
  8. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona
 2. Z praw wskazanych w ust. 1 można skorzystać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w § 3 ust. 2
 3. Aby mieć pewność, że wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z praw określonych w ust. 1 Administrator może poprosić wnioskodawcę o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

§ 10. Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00

§ 11. Obowiązek podania danych

 1. Podanie danych, o których mowa w § 4 ust. 8 dobrowolne, jednak niezbędne do skontaktowania się z Administratorem. W przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe skontaktowania się z Administratorem poprzez Serwis.
 2. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić:
  • osiągnięcie pełnego komfortu korzystania z Serwisu – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5;
  • prowadzenie statystyk dotyczących funkcjonowania Serwisu i podnoszenia przez Administratora jakości świadczonych usług – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6;
  • wyświetlanie dopasowanych treści marketingowych – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7, co nie wpłynie jednak na ilość wyświetlanych reklam;
  • korzystanie z Serwisu – w pozostałych przypadkach.

§ 12. Zmiana Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informował na stronach Serwisu, zaś Użytkowników dodatkowo wiadomością w ramach wewnętrznego systemu komunikacji w ramach Serwisu.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 12.12.2023 roku.